Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 19/12/22

Algemeen

Uw privacy is voor ons heel belangrijk.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:
Boost Your Energy Coach, met bedrijfsgegevens:
M. Beckers BV
KBO: 0841099866

Met zetel te:
Meester Richard Goossensstraat 15
2650 EDEGEM

E-mail: coach@boostyourenergycoach.be

Boost Your Energy Coach

Boost Your Energy Coach hecht waarde aan de bescherming van uw privacy, persoonsgegevens en gezondheidsgegevens.

Tijdens uw contact of bij uw bestelling via deze website deelt u informatie met Boost Your Energy Coach zodat wij u kunnen identificeren als individu en uw afspraak kunnen vastleggen (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw ‘persoonsgegevens’.

Wanneer u klant/patiënt wordt van onze praktijk zal u ook gezondheidsgegevens delen met ons in het kader van uw gekozen dienst (coaching, behandeling) of voor de bestelling van uw product.

Door gebruik te maken van deze website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de gebruiken die in deze Privacyverklaring worden beschreven en geeft u Boost Your Energy Coach uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken.

De gegevens worden verwerkt door Boost Your Energy Coach (met bedrijfsgegevens M. Beckers BV). Boost Your Energy Coach treedt dan ook op als verwerkingsverantwoordelijke. Voor al uw vragen of bemerkingen kan u terecht via coach@boostyourenergycoach.be

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om regelmatig dit document te raadplegen. Op onze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we verkrijgen via onze website wordt beschermd, zowel online als offline.

Indien op onze website wordt verwezen naar links naar andere websites, dient u steeds het privacybeleid van de door u bezochte website na te kijken. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van Boost Your Energy Coach.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Boost Your Energy Coach houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Boost Your Energy Coach en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
Boost Your Energy Coach verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Boost Your Energy Coach steeds verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel.

Boost Your Energy Coach verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Voor de verdere uitvoering van onze overeenkomsten en coaching

 • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en aankondiging van gelijkaardige producten

 • Om uw inschrijving voor een masterclass, workshop e.d. te kunnen bevestigen

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

 • Wanneer het legitiem belang van Boost Your Energy Coach dit vereist, in dit geval zal het doel van de verwerking zich duidelijk maken door de handeling op zich, transparantie is voor ons erg belangrijk

 • Voor de communicatie- en marketingdoeleinden waarvoor wij relevante en noodzakelijke gegevens verzameld hebben

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening. Zo krijg je aangepaste informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen

 • Het verzorgen van een goede gezondheidszorg: we houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.of leveranciers

Uw gegevens, andere dan medische gegevens, worden volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Een aantal gegevens worden door deze website op een automatische wijze verzameld, dit is gebruikelijk bij websites. Dit kan door middel van het gebruik van ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij verwijzen u graag verder naar ons Cookiebeleid op deze website.

Uw rechten als betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs van uw identiteit (door bv. kopie van uw identiteitskaart zonder foto) naar coach@boostyourenergycoach.be
Via deze wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.

Het kan zijn dat Boost Your Energy Coach in het kader van een lezing, infosessie, of enig ander soort activiteit omstaanders in beeld brengt. Indien u niet wenst in beeld te komen kan u de opdrachtgever of organisator van het evenement aanspreken zodat hier voldoende rekening mee kan worden gehouden.

De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de geldende Privacywetgeving.

Boost Your Energy Coach neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via coach@boostyourenergycoach.be

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit kan ofwel per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ofwel via hun website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Mocht er zich een probleem voordoen in verband met uw gegevensverwerking zouden wij hiervan graag op de hoogte worden gesteld alvorens de gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen. Allicht kunnen wij reeds uw probleem oplossen.

Correctheid van uw gegevens

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunt u steeds laten verbeteren. Het is in de eerste plaats aan u om als gebruiker zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Uw recht op verbetering kunt u uitoefenen door een aanvullende verklaring te bezorgen aan Boost Your Energy Coach via coach@boostyourenergycoach.be
We doen de nodige aanpassingen binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Uw rechten als patiënt

Naast de rechten van de betrokkenen, heeft een patiënt nog bijkomende rechten.

In bepaalde gevallen kan u, als patiënt, ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit , dit kan ofwel per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ofwel via hun website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

U heeft een recht op inzage in en afschrift van uw patiëntendossier zoals voorzien in art. 9 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Kort samengevat komt het er op neer dat u om inzage en afschrift kan verzoeken bij Boost Your Energy Coach. Indien u dit wenst kan u zich voor de inzage laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Beveiliging

We hebben de nodige technische en beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informaticasystemen nemen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen om de schade tot een minimum te beperken.