Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webshop www.boostyourenergycoach.be en op de verkoop via de webshop.

www.boostyourenergycoach.be wordt uitgebaat door b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te België, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15 en KBO/BTW- nummer BE0841.099.866, telefoonnummer 0477/95 09 08 en e-mail boostyourenergyshop@gmail.com.

Door het gebruik van deze webshop aanvaardt u onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.  

Het plaatsen van een bestelling is slechts mogelijk na het aanvaarden van onze algemene voorwaarden.  

De overeenkomst komt tot stand nadat wij uw bestelling hebben aanvaard.  

Wij verkopen uitsluitend aan natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn.  

De op de webshop aangeboden goederen (voedingssupplementen, materialen, kledij e.d.) en diensten (coaching, cursussen, initiaties, e.d.) zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

Wij houden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden te wijzigen. Het gebruik van de webshop en de verkoop via de webshop zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die op dat ogenblik van toepassing zijn.

De eventuele nietigheid van een bepaling van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden met zich.

2. Aangeboden goederen en diensten

De aangeboden goederen en diensten worden door www.boostyourenergycoach.be steeds zo nauwkeurig mogelijk omschreven en indien mogelijk verduidelijkt aan de hand van een foto.

De kleur van het ontvangen product of de verpakking ervan kan afwijken van de afbeelding op de webshop www.boostyourenergycoach.be kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Evenmin is dit een grond tot herroeping of retour.

De door ons aangeboden voedingssupplementen vervangen geen gezonde voedings- en levensstijl.  

De aangekochte goederen mogen niet worden doorverkocht. Het is verboden aangekochte diensten door te geven aan derden of verder te verspreiden ongeacht of dit kosteloos of tegen betaling gebeurt. Het doorgeven of verder verspreiden van een cursus geeft aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding aan www.boostyourenergycoach.be van 2.500,00 EUR per verspreiding. www.boostyourenergycoach.be houdt zich het recht voor om haar concrete schade te begroten en van de overtreder terug te vorderen.

De aangeboden goederen en diensten vermelden steeds de prijs in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele kortingen worden afzonderlijk vermeld. De verzendkosten vindt u onder artikel 6.

Indien er typefouten op de website staan, dan is dit het gevolg van een onvrijwillige fout waaraan geen rechten kunnen worden verleend. Wij houden ons het recht voor om deze fouten te verbeteren.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en de duur

De overeenkomst komt tot stand nadat u onze algemene voorwaarden heeft aanvaard, de betaling heeft uitgevoerd, wij de betaling hebben ontvangen of goedgekeurd en wij uw bestelling hebben aanvaard.

4. Betaalmiddelen

U kan uw bestelling betalen via bancontact, payconiq, creditcard of overschrijving.

Indien u uw bestelling betaalt via overschrijving, dienen de gelden uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen op onze bankrekening te zijn toegekomen bij gebreke waaraan de bestelling zal worden geannuleerd.

5. Bestellen & betalen

Het plaatsen van een bestelling houdt een betaalverplichting in.

De goederen of diensten worden enkel geleverd na ontvangst van de betaling.  

www.boostyourenergycoach.be houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld (niet limitatief) wanneer uit de bestelling blijkt dat deze niet bestemd is voor persoonlijk gebruik, er redenen zijn om te twijfelen aan de handelingsbekwaamheid van de klant, de goederen niet meer leverbaar zijn, … In deze gevallen wordt de bestelling, inclusief verzendkosten, binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald.  

Indien slechts een deel van de bestelling leverbaar is houden wij ons het recht voor om de gehele bestelling samen te leveren of de bestelling te annuleren. Wij brengen u hiervan op de hoogte. In geval van annulering wordt u de bestelling, inclusief verzendkosten, binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald.  

Terugbetalingen gebeuren steeds op dezelfde wijze als de betaling zonder recht op intrest of schadevergoeding.  

6. Leveren

Verzendinformatie per regio

Standaard verzendkosten (incl. verpakking)

Verzendkosten

Levertijd
België | € 5,70 | 1 – 5 Werkdagen

Landen waarnaar we verzenden

België

Er wordt enkel verzonden naar bestaande adressen, niet naar postbussen.

Fouten in het opgegeven adres zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de bestelling opnieuw moet worden verzonden, zullen de kosten hiervan op de klant worden verhaald.

De aangegeven levertijd is indicatief en niet verbindend.

www.boostyourenergycoach.be is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering. Een vertraging in de levering verleent de klant geen recht op schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.  

Wij doen er alles aan om uw bestelling zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending en na ontvangst. 

U dient de bestelling bij ontvangst te controleren.

7. Retourneren  

Naast het herroepingsrecht kunnen goederen geretourneerd worden in volgende gevallen: 
– er werd een verkeerd product geleverd 
– de maat is niet correct 
– het product vertoont een gebrek 

Dit dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan ons gemeld te worden per gewone post of e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com
De retourzending dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Retourzendingen na deze termijn worden geweigerd.  

Gepersonaliseerde producten en bederfbare goederen kunnen nooit geretourneerd worden.  

De goederen dienen geretourneerd te worden in hun originele verpakking en met de originele etiketten. Beschadigde, gedragen, gebruikte of geopende goederen worden niet teruggenomen.  

De goederen worden op kosten en risico van de klant verzonden naar: 
www.boostyourenergycoach.be 
b.v. M. Beckers 
Meester Richard Goossensstraat 15 
2650 Edegem 

Na een geslaagde controle van de retourzending zal u het bedrag van de bestelling worden terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen op dezelfde wijze als de betaling bij aankoop gebeurde. Geenszins kan er door ons intrest of schadevergoeding verschuldigd zijn.  

8. Stopzetting diensten  

U heeft het recht de aangekochte dienstverlening stop te zetten. Dit geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.

www.boostyourenergycoach.be heeft eveneens het recht de dienstverlening stop te zetten. In dit geval heeft u recht op gedeeltelijke terugbetaling behoudens wanneer de stopzetting het gevolg is van overmacht. De terugbetaling kan nooit meer bedragen dan de vergoeding voor de niet geleverde diensten.  

9. Klachten

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  
Indien u toch klachten heeft omtrent de geleverde diensten of goederen dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via post of e-mail boostyourenergyshop@gmail.com
 
Uw klacht dient ons binnen de 5 kalenderdagen toe te komen na ontvangst van de goederen of diensten. Klachten na deze termijn worden door ons als onbestaande beschouwd.  

10. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na: 
– de dag van de sluiting van de overeenkomst wanneer de aankoop een dienst betreft; 
– de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt zo het product of alle producten in één keer worden geleverd;
– de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde goed fysiek in bezit krijgt zo de producten in één keer werden besteld maar gespreid werden geleverd;
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (www.boostyourenergycoach.be, b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te België, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, telefoonnummer 0477/95 09 08, e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie hiervoor onderaan dit artikel), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  
Let wel, het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

– gepersonaliseerde goederen en diensten;
– goederen die gedragen, gewassen of op een andere manier gebruikt zijn;
– goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
– verzegelde goederen waarvan de zegel werd verbroken;
– diensten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd;

Het herroepingsrecht is beperkt van toepassing wanneer u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen (en nog niet werden beëindigd) tijdens de herroepingstermijn. Indien u in dit geval gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds is geleverd, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen, schrappen wat niet past)

– Aan www.boostyourenergycoach.be, b.v. M. Beckers met zetel gevestigd te België, 2650 Edegem, Meester Richard Goossensstraat 15, telefoonnummer 0477/95 09 08, e-mail:  boostyourenergyshop@gmail.com
 – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 
 – Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
 – Naam/Namen consument(en) 
 – Adres consument(en) 
 – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 – Datum  

11. Garantie  

Op de aangekochte goederen is de wettelijke garantietermijn van 2 jaar van toepassing (art. 1649 bis e.v. oud B.W.).  
Deze garantie is niet van toepassing (niet limitatief) in geval van normale slijtage, defect ingevolge foutief gebruik, commercieel gebruik, opzet, tenietgaan van het goed door een andere oorzaak dan het gebrek.  
Het gebrek dient ons schriftelijk (per post of e-mail: boostyourenergyshop@gmail.com) te worden gemeld binnen de 2 maanden na ontdekking ervan. Een latere melding doet het garantierecht vervallen.  

12. Aansprakelijkheid en overmacht  

www.boostyourenergycoach.be is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door gebruik van onze goederen en diensten. Evenmin kunnen wij gehouden zijn onze verbintenissen na te komen in geval van overmacht (bijvoorbeeld – niet limitatief – te kort aan grondstoffen, niet of laattijdige levering door leverancier, stakingen, ziekte, …). Indien er zich een situatie van overmacht voordoet, zullen wij u hieromtrent contacteren.

13. Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze overeenkomst in uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) en zijn de Belgische Rechtbanken bevoegd. Meer bepaald zijn de Rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel gelegen is.  

14. Privacy

www.boostyourenergycoach.be  gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid zoals vermeld op de website.

15. Disclaimer 

Het auteursrecht op deze webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken. www.boostyourenergycoach.be maakt ook gebruik van eigen gemaakte foto’s van de producten. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na onze voorafgaande toestemming. 

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: www.boostyourenergycoach.be 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 07.12.2022